Mei
1e week S1 kantine schoonmaken
Juni
1e week S2 kantine schoonmaken
7 juni Het grote korfbal festijn
Juli
1e week MW kantine schoonmaken
15-19 juli THORkamp
Augustus
1e week A1 kantine schoonmaken
September
1e week S1 kantine schoonmaken
21 september start Grote ClubActie
Oktober
1e week S2 kantine schoonmaken
November
1e week MW kantine schoonmaken
December
1e week A1 kantine schoonmaken
Flyeren oliebollenactie
31 december Oliebollenactie