Het bestuur nodigt u uit voor de ALV van korfbalvereniging THOR op woensdag 29 november 2023, om 19.30 uur in de kroonkurk.

Agenda

  1. Opening
  2. Kandidaatstelling interim-voorzitter en stemming
    Het bestuur draagt Petra Catsburg voor als interim voorzitter. Volgens artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement: hebben leden tot uiterlijk 7 dagen voor de ledenvergadering het recht om schriftelijk tegenkandidaten in te dienen. Dit moet schriftelijk gebeuren bij het secretariaat, en ondertekend door minstens 5 leden en voorzien van een ondertekende bereidheidsverklaring van een tegenkandidaat. Als geen tegenkandidaten zijn binnengekomen dat wordt op de ledenvergadering de door het bestuur voorgestelde kandidaat gekozen geacht.
  3. Sluiting

Alle kritische (en ook niet- kritische), nieuwsgierige en betrokken leden en (hun) ouders worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Alle leden van 15 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.